Low season Bungalows Promotion 2022

Igloo type E: 315€ (7 NIGHTS). Extra night: 45€

Igloo type L: 350€ (7 NIGHTS). Extra night: 50€

Mobil-Home Marina: 385€ (7 NIGHTS). Extra night: 55€

Bungalow Campeco: 385€ (7 nights). Extra night: 55€

Bungalow Campeco Clima: 490€ (7 nights). Extra night: 70€

Bungalow Club 5 Clima: 525€ (7 NIGHTS). Extra night: 75€

Bungalow Campitel: 420€ (7 NIGHTS). Extra night: 60€