Reglament intern

Accés

L’accés al terreny de càmping i la utilització dels seus serveis està reservat per a qui hagi contractat la seva estada amb el mateix. La direcció del càmping es reserva el dret d’admissió i cancel·larà el contracte als campistes que torbin la pau, faltin a les normes de convivència social i educació, no respectin la normativa interna i, en general, no respectin els principis de la vida civilitzada tal com estableix el Reglament Oficial i el Règim Interior de Càmping de la FCC.

Inscripció

En arribar al càmping el client farà el check-in acceptant el que indica el mateix. Tota modificació del que ha declarat s’ha de comunicar a la recepció immediatament. El titular de la fitxa d’inscripció haurà de ser major d’edat, mostrar DNI/passaport vigent i serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i/o els seus acompanyants. Tanmateix, haurà de mostrar tots els DNI dels acompanyants.

Pagaments

Es pot pagar en efectiu o amb qualsevol tipus de targeta de crèdit, excepte American Express.

També s’accepten ANCV (xecs de vacances francesos).

No s’acceptaran altres tipus de xec ni euroxecs.

Vehicles

La velocitat màxima per a tots els vehicles és 10km/h.

De 23:30h a 7:00h no es pot entrar ni sortir del càmping amb vehicle.

Si el client arriba en aquest horari, haurà d’estacionar el vehicle al pàrquing de l’entrada.

No es permet l’entrada al càmping de cap vehicle que no estigui subjecte a tarifa.

L’estacionament de vehicles al pàrquing està reservat als clients del Càmping Relax-Ge.

El pàrquing no pot substituir l’estacionament de cotxe de la seva parcel·la o bungalow.

Queda prohibit circular amb bicicletes de 22:30h a 7:00h pel càmping.

Silenci

Cal respectar tant el silenci diürn com el nocturn. La norma exigeix silenci a partir de les 24h sense cap mena d’excepció.

Durant el dia es demana que el volum dels aparells electrònics i digitals es mantingui amb una intensitat raonable. Es demana la comprensió, la solidaritat i el sentit comú de tothom.

Piscines

L’horari de la piscina és de 10h a 19h. És obligatori dutxar-se abans de banyar-se a la piscina. Els menors de 10 anys han d’anar acompanyats d’un adult que assumeixi tota responsabilitat.

Piscina petita: és per a nens de fins a 6 anys màxim, acompanyats d’un adult.

Hamaques:l’ús de les hamaques és per a tots els clients del càmping. Es prega un comportament civilitzat i respectuós amb la finalitat de gaudir-hi tots. No podrà deixar-se l’hamaca ocupada si s’abandona el recinte de piscina o de terrassa de bar. En tot cas, el socorrista s’encarregarà de deixar l’hamaca lliure.

Flotadors: l’ús de matalassos inflables i de flotadors gegants (donuts, dracs…) no està permès en cap de les piscines. Estan autoritzats “manguitos”, flotadors petits i xurros.

Pilotes: només es permet l’ús de pilotes del tipus esponja petita o de menys de 20 cm.

Ulleres: les ulleres de busseig estan permeses sempre que no siguin de vidre o un altre material que es pugui trencar.

Queda determinadament prohibit en totes les piscines:

Banyar-se en samarreta, roba interior, sabates, tovalloles i peus d’ànec. Les persones o nens que tinguin problemes amb la pell, podran banyar-se amb samarretes de protecció solar.

No es poden entrar objectes de vidre a la piscina.

No es permeten les pistoles d’aigua.

Córrer, empènyer i alterar l’ordre de la convivència.

L’entrada d’animals domèstics a la zona de piscina.

Subministrament elèctric

Les portes dels armaris elèctrics han de romandre sempre tancades per raons de seguretat. Els cables elèctrics han de disposar de connexió a terra i han d’estar degudament aïllats. No s’autoritzen els empalmaments a l’exterior. Cada parcel·la disposa només d’una presa d’electricitat de 6A / 1320W.

Animals domèstics

S’ha d’evitar deixar-los sols i sense atenció, i mai han d’estar deslligats. Queda prohibida l’entrada de gossos a les piscines, blocs de sanitaris i interior del bar.

El càmping disposa d’una zona de pipi-can. S’obliga als propietaris recollir immediatament els excrements que els seus animals poguessin produir. El càmping disposa d’aparells amb bosses per tal efecte.

El propietari del gos ha de procurar que el gos no lladri ni molesti els altres clients. Tanmateix, el propietari és responsable de qualsevol dany o desperfecte causat a persones, objectes o altres animals.

Els recordem que ni els gossos ni els animals en general són admesos en els Campecos, Marinas, Club 5 i Campitels, ni en el seu entorn.

Gossos considerats de raça perillosa: els gossos declarats de raça perillosa o els encreuaments d’aquests només són admesos si el propietari disposa de la “Llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos, així com l’assegurança de responsabilitat civil (cal mostrar-ho en el Check-in)(Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pitt Bull Terrier, Rottweiler, Stattfordshire Bull Terrier i Tosa Inu).

Wi-Fi

En tot el recinte del càmping i bungalows es pot connectar a la nostra xarxa Wi-Fi. Pot demanar el seu usuari i contrasenya a recepció previ pagament.

Barbacoes

S’autoritzarà l’ús de barbacoes dins de les parcel·les i bungalows sempre i quan siguin homologades i no es faci una flama que superi l’altura dels costats de la barbacoa. S’utilitzarà carbó vegetal o gas, mai llenya.

Es prohibeix l’ús de barbacoes quan les condicions climatològiques no siguin les adequades i quan el pla ALFA de la Generalitat de Catalunya avisi a la direcció del càmping, que s’encarregarà de notificar-ho als clients.

El càmping disposa de zona comuna de barbacoes, que es poden utilitzar lliurament.

Està prohibit fer foc directament a terra.

Arbres i plantes

Es demana que respectin arbres i plantes i que no admetin que ningú les malmeni. Està prohibit lligar filferros als arbres i clavar-hi claus. S’hi poden lligar cordills sense tibar-los en accés i protegint la planta o arbre. No es permet cap mena d’enjardinament ni modificació o instal·lació molesta a la parcel·la.

Jocs/esports

Per tal d’evitar molèsties a altres campistes, aquests es realitzaran a zones destinades a aquest efecte.

A partir de les 21h es prohibeix qualsevol activitat que pugui molestar els campistes (petanca, futbol, pistoles d’aigua, etc.).

El càmping disposa de bicicletes de lloguer.

Activitats

Qualsevol reunió multitudinària (concursos, celebracions, festes, actes socials, etc.) haurà de ser autoritzada expressament per la direcció del càmping.

Escombraries

El càmping fa la recollida selectiva d’escombraries. Els preguem que ens ajudin a respectar el medi ambient utilitzant els contenidors destinats a aquesta finalitat.

Aigües residuals

S’abocaran en els WC químics que estan situats als blocs sanitaris.

Assegurança

L’empresa del càmping no és responsable dels atracaments, furts o danys causats per tercers de qualsevol tipus de què puguin ser víctimes els campistes. El càmping disposa de caixes de seguretat (safes) on els campistes poden dipositar diners i objectes de valor pagant diàriament un mòdic preu. Demanar informació a la recepció.

No respondrà de danys que no li siguin directament imputables per fenòmens meteorològics o naturals. Tampoc si el vehicle del client pateix danys tant a l’interior del càmping com a la zona pàrquing.>

Visites

Únicament s’admetrà la visita de persones que tinguin familiars o amics allotjats al càmping.

Totes les visites s’hauran de donar d’alta a la recepció abans d’entrar al càmping. Si la visita sobrepassa els 60 minuts, haurà de pagar el preu per persona o nen/nit.

El vehicle de les visites s’haurà d’estacionar al pàrquing de l’entrada pagant la tarifa corresponent, sempre i quan hi hagi disponibilitat.

Les visites podran estar-se al càmping fins a les 19h.

Parcel·les

Només es permet l’aparcament d’un cotxe per parcel·la.

>El màxim nombre de persones per parcel·la és de 6 i no és permet la instal·lació de 2 famílies, grups o expedicions en una mateixa parcel·la.

No s’admeten menors no acompanyats dels seus pares o d’un tutor legal.

L’ocupació, encara que sigui transitòria, amb un cotxe o altres efectes d’una parcel·la diferent a la indicada a l’arribada, total o parcialment, suposarà pagar automàticament per a una altra parcel·la. Es deixaran lliures en tot moment els corriols, vials i camins interiors del càmping.

El canvi a una altra parcel·la es demanarà prèviament a la recepció.

Seran comunicades puntualment a la recepció les variacions en el nombre de components en una família.

L’horari d’entrada és a partir de les 10h i l’horari de sortida és abans de les 18h.

El pagament de l’import total de l’estada s’abonarà el dia anterior abans de les 20h o el mateix dia de sortida després de les 10h a la recepció del càmping.